2. Drets

 1. 2.1. Principis d’aplicació dels drets.

  1. Creieu que tots els drets individuals i col·lectius que reconegui la Constitució (drets civils, socials i polítics) haurien de tenir el mateix grau de protecció i exigència?

  2. 2.1.2

   Creieu que la Constitució hauria de vincular i obligar totes les institucions públiques i els seus servidors en la promoció activa dels drets individuals i col·lectius, sense cap discriminació?

 2. 2.2. Drets civils.

  1. 2.2.1

   Com creieu que hauria de ser el dret de les dones a la interrupció de l’embaràs:

  2. 2.2.2

   A partir de quina edat creieu que una dona pot decidir interrompre el seu embaràs?

  3. 2.2.3

   Creieu que la Constitució hauria de reconèixer el dret a una mort assistida a aquelles persones majors de setze (16) anys que pateixin una malaltia greu que condueixi a la seva mort o que produeixi un patiment permanent difícil de suportar i que així ho demanin de manera lliure, informada i inequívoca?

  4. 2.2.4

   Creieu que la Constitució hauria de reconèixer el dret a una mort assistida a aquelles persones menors de setze (16) anys que pateixin una malaltia greu que condueixi a la seva mort o que produeixi un patiment permanent difícil de suportar i que així ho demanin personalment els progenitors i/o tutors de manera lliure, informada i inequívoca, previ compliment de tots els requisits i prevencions que la llei estableixi per a aquests casos?

  5. 2.2.5

   Com creieu que la Constitució hauria de preveure l’exercici del dret de les persones a elegir la seva identitat sexual i a escollir i canviar de nom i identitat sexual en el Registre Civil i en el Document d’identitat?

  6. 2.2.6

   Creieu que la Constitució hauria de fomentar la igualtat de gènere obligant que totes les institucions públiques i empreses de caràcter públic (o amb participació pública) tinguin paritat d’homes i dones en els òrgans de govern o de gestió?

  7. 2.2.7

   Creieu que la Constitució hauria de reconèixer com a dret constitucional l’accés de tothom a la societat de la informació?

  8. 2.2.8

   Creieu que la Constitució hauria de garantir els drets a la intimitat, la privacitat, l’honorabilitat, la pròpia imatge i la protecció de dades personals, davant les noves tecnologies o els sistemes d’intel·ligència artificial?

  9. 2.2.9

   Garantida la llibertat de pensament, religiosa i de culte per a tothom, creieu que la Constitució hauria de garantir alguna cosa més en aquest àmbit?

 3. 2.3. Drets polítics

  1. 2.3.1

   Creieu que l’edat per poder exercir el dret al sufragi hauria de ser:

  2. 2.3.2

   Creieu que la Constitució hauria de garantir el dret de qualsevol ciutadà o ciutadana, titular del dret de sufragi passiu, a presentar-se individualment a qualssevol eleccions i, en igualtat de condicions, gaudir del dret a ser finançat per l’Administració i ser escoltat als mitjans com qualsevol altra candidatura?

 4. 2.4. Drets socials, econòmics i culturals.

  1. Creieu necessari reconèixer una renda bàsica universal com a mecanisme per poder assegurar un mínim benestar econòmic i social a tothom?

  2. 2.4.2

   Creieu que la sanitat i l’educació haurien de ser:

  3. 2.4.3

   Creieu que els centres mèdics i hospitalaris públics poden externalitzar la seva gestió?

  4. Creieu que la Constitució hauria de fomentar i impulsar el desenvolupament tecnològic, la intel·ligència artificial i la investigació científica en general?

  5. 2.4.5

   Creieu que la Constitució hauria de garantir el dret de tothom a l’habitatge digne sense cap limitació?

  6. 2.4.6

   Com creieu que la Constitució hauria de garantir que tots els supòsits de desnonament de persones o famílies en situació de vulnerabilitat i sense alternativa d'habitatge, que no puguin pagar els crèdits hipotecaris o el lloguer, es resolguessin sempre?

  7. 2.4.7

   Creieu que la Constitució hauria de prohibir la possibilitat de tallar el subministrament d’aigua, llum i gas a persones o famílies en situació de vulnerabilitat per impossibilitat de pagament?

  8. 2.4.8

   Creieu que la Constitució hauria de garantir l’educació pública amb caràcter gratuït?

  9. 2.4.9

   Creieu que la Constitució hauria de fixar un model educatiu basat en l’assoliment de l’autonomia crítica de l’alumnat, la socialització del coneixement i la formació integral de caràcter científic, humanístic i tècnic?

  10. 2.4.10

   Creieu que la Constitució hauria de limitar d’una manera o altra una elevada concentració de propietats en una persona natural o jurídica no pública?

  11. 2.4.11

   Com creieu que la Constitució hauria de garantir a Catalunya la pensió de jubilació?

  12. 2.4.12

   Creieu que la Constitució hauria de garantir la protecció efectiva de l’envelliment digne i el benestar personal de la gent gran en tots els àmbits de salut, habitatge, cultura i lleure?

 5. 2.5. Drets dels animals i de la natura.

  1. Creieu que la Constitució hauria de garantir la protecció dels animals?

  2. Creieu que la Constitució hauria de garantir la protecció de la natura i la conservació de la biodiversitat com a patrimoni de la humanitat?

  3. Creieu que la Constitució hauria de garantir que totes les activitats productives i econòmiques que puguin afectar el medi natural quedessin expressament sotmeses, per llei, al principi de precaució?

 6. 2.6. Garanties dels drets.

  1. Creieu que totes les llibertats i tots els drets —tant els fonamentals com els de prestació— reconeguts a la Constitució haurien de gaudir de la mateixa tutela judicial?

  2. 2.6.2

   Creieu que la Constitució hauria de preveure que els pressupostos generals de Catalunya destinessin un percentatge mínim del Producte Interior Brut (PIB) a Justícia, Educació i Sanitat?