4. Organització territorial

 1. 4.1. Principis generals del model territorial

  1. 4.1.1

   Creieu que la Constitució de Catalunya hauria de reconèixer que els municipis són el fonament de tota l’estructura política i administrativa del país?

  2. 4.1.2

   Creieu que el principi de subsidiarietat —tot servei s’hauria de prestar pel nivell polític o administratiu de menor nivell que sigui possible—, s'hauria d'establir de manera explícita en l'apartat de la Constitució que reguli l'organització territorial?

  3. 4.1.3

   Creieu que el principi de suficiència financera —la distribució dels recursos públics hauria de ser adequada a les competències de cada organisme— s'hauria d'establir de manera explícita en l'apartat de la Constitució que reguli l'organització territorial?

  4. 4.1.4

   Creieu que el principi de distribució clara de competències i no duplicitat de serveis s'hauria d'establir de manera explícita en l'apartat de la Constitució que reguli l'organització territorial?

  5. Creieu que el principi d’igualtat d’oportunitats per a la ciutadania arreu del territori s'hauria d'establir de manera explícita en l'apartat de la Constitució que reguli l'organització territorial?

  6. Creieu que el principi d’equivalència dels serveis arreu del territori s'hauria d'establir de manera explícita en l'apartat de la Constitució que reguli l'organització territorial?

  7. 4.1.7

   Creieu que el principi d’autonomia política dels ajuntaments —no poden ser sotmesos a control polític extern— s'hauria d'establir de manera explícita en l'apartat de la Constitució que reguli l'organització territorial?

  8. 4.1.8

   Creieu que el principi de la sobirania de cada municipi per organitzar-se internament en les entitats municipals que consideri convenient s'hauria d'establir de manera explícita en l'apartat de la Constitució que reguli l'organització territorial?

  9. 4.1.9

   Creieu que cal convertir els desequilibris territorials en acords equitatius entre els diferents territoris per establir aliances i trobar solucions de consens basades en el principi d'interdependència?

  10. 4.1.10

   Creieu que, tenint en compte el principi de sobirania dels municipis, cal potenciar-ne la lliure associació per a a col·laboració voluntària entre ells?

  11. 4.1.11

   Atesa la pluralitat de comunitats i la diversitat territorial existent, com creieu que hauria de ser l’organització territorial?

  12. 4.1.12

   Creieu que la representació política en l’àmbit local hauria de ser sempre elegida de forma directa per la ciutadania?

  13. 4.1.13

   Creieu que a l'administració local s’haurien d’implantar sistemes de participació ciutadana, de democràcia directa, per a les decisions i el pressupost, la distribució dels ingressos, la despesa i el seu control (iniciatives legislatives, referèndums, etc.), tot respectant la capacitat decisòria de l’òrgan de govern?

 2. 4.2. Divisió politicoadministrativa.

  1. 4.2.1

   En quants nivells administratius creieu que s’hauria d’organitzar territorialment Catalunya?

  2. 4.2.2

   Com creieu que hauria de ser el model territorial de país i de distribució de competències i el seu finançament?

 3. 4.3. Model territorial de país i distribució de competències polítiques.

  1. 4.3.1

   Creieu que, suposant que la Constitució reconegui les comarques, coordinar les accions dels municipis que les formen és una competència que haurien de tenir?

  2. 4.3.2

   Creieu que, suposant que la Constitució reconegui les comarques, finançar els municipis que les formen és una competència que haurien de tenir?

  3. 4.3.3

   Creieu que, suposant que la Constitució reconegui les comarques, prestar els serveis als municipis que les formen i no pugin assumir directament és una competència que haurien de tenir?

  4. Creieu que, suposant que la Constitució reconegui les vegueries, coordinar les accions dels municipis/comarques que les formen és una competència que haurien de tenir?

  5. 4.3.5

   Creieu que, suposant que la Constitució reconegui les vegueries, finançar els municipis/comarques que les formen és una competència que haurien de tenir?

  6. 4.3.6

   Creieu que, suposant que la Constitució reconegui les vegueries, prestar els serveis als municipis/comarques que les formen i no puguin assumir directament és una competència que haurien de tenir?

  7. 4.3.7

   Creieu que, suposant que la Constitució reconegui les vegueries, ser la divisió administrativa de la Generalitat per a la seva acció territorial és una competència que haurien de tenir?